Home > مقالات مدیریت > مطالعه نقش روابط عمومی بر افزایش فروش بیمه آتش سوزی

مطالعه نقش روابط عمومی بر افزایش فروش بیمه آتش سوزیتاریخ درج مقاله : دیروز , ۰۷ بهمن ۱۳۹۲

(مورد مطالعه بیمه سینا شهرستان بندرعباس)

نویسندگان :

حسین حسن زاده سروستانی، استادیار و دکترای مدیریت بازرگانی

سید سجاد سلیمانی

انشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت بیمه

 s.s.soleymani@gmail.com

TMBAچکیده:

امروزه در سراسر دنیااین مشتریان هستند که محور تمام فعالیتهای سازمانها قرار گرفته اند واستراتژی های بازاریابی وفروش سازمان ها بر مشتری مداری تنظیم شده است. در همین راستا چالشهای اصلی بنگاه های اقتصادی ،تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)است.در این میان نقش موثر روابط عمومی به عنوان یک وظیفه مدیریتی که روابط سودمند ودوجانبه را بین سازمان و گروه های متفاوت که موفقیت و شکست سازمان به آنها وابسته است،را شناسایی می کند. در این ارتباط بیمه اختیاری بخصوص بیمه آتش سوزی یکی از مباحث موثر در در اطمینان بخشی و آرامش فکری ،ایجادتعادل و آسایش در زندگی اجتماعی و اقتصادی برای آحاد جامعه فراهم میکند. لذادر این پژوهش نقش روابط عمومی و مولفه های شناخت مشتری بر میزان بازاریابی و فروش بیمه آتش سوزی مورد مطالعه بیمه سینا سنجیده شده است . روش تحقیق از نوع توصیفی میباشد لذا در این تحقیق رضایت مشتری- کیفیت خدمات- روانشناسی افکار سنجی مشتری-حسن شهرت –برنامه ریزی وپژوهش- چاپ و نشر –و مدیریت بحران را بر فروش بیمه آتش سوزی بیمه سینا سنجیده شده است.تعداد ۳۰۰پرشسنامه پس از تاییدپایایی با استفاده از آلفای کرونباخ با سطح اطیمنان ۹۵%مقدار آن ۸۰%و روایی پرسشنامه از طریق محتوی بین ۲۰نمایندگی توزیع شده است جهت تسهیل دادهای جمعآوری شدهاز آزمون ویلیکاکسون و همچنین جهت رتبه بندی فرضیات از آزمون فریدمن فرضیه اول مر بوط به کیفیت خدمات میباشد که در رتبه اول قرار گرفته است. پس از انجام آزمونهای اماری تمام فرضیات ارائه شده پذیرفته میشودو در پایاند نتایج تجزیه وتحلیل پیشنهادات ارائه گردیده است.

 

واژگان کلیدی:  روابط عمومی ،بیمه آتش سوزی، بیمه گر ، بیمه گذار،فروش

مقدمه:
بیمه آتش سوزی در تقسیم بندی جز گروه بیمه بازرگانی (اختیاری ) که در آن بیمه گذار به میل خودآزادانه به تهیه انواع پوششهای بسمه بازرگانی جهت حفظ وجبران خسارتهای احتمالی وارد شده به اموال واشیای بیمه شده به بیمه گر منتقل میسازد. در بیمه های بازرگانی بیمه گذار و بیمه گردر مقابل هم متعهد هستند :بیمه گردر مقابل دریافت حق بیمهاز بیمه گذار،تامین بیمه ایی در اختیاروی قرار میدهددرزیر گروه تعریفی دیگر بیمه آتش سوزی در بیمه اشیاء که قراردادی برای جبران زیان وارد شده وپرداخت غرامت است.نتیجه این میشود  بیمه گذاری که متحمل زیانی شده است نمی تواند غرامتی بیشتر از میزان واقعی دریافت کندیعنی وضعی بهتر ومساعدتر از زمان قبل بروز سانحه داشته باشد(اصل جبران خسارت یا غرامت) .قدیمی ترین رشته بیمه بیمه باربری است در حالیکه بیمه آتش سوزی به تدریج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است.آتش سوزی بزرگ لندن در سال۱۶۶۶ زانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مرحله ابتدایی بود و هیچ گونه پوشش بیمه آتش سوزی در جامعه به چشم نمی خورد ،نخستین اداره آتشنشانی در انگلیس بسال۱۶۸۰ تاسیس و متعافب آن شرکت هند این هند( (Hand in Hand در سال۱۶۹۶پدید آمدحریق در تعریف عبارت است از احتراق شدید مواد سوختنی یا آتشی نا خواسته واز کنترل خارج شده که معمولا با سرعت،دود،نور،و حرارت زیاد همراه است . احتراق یا آرام است یا شدید وبرای حریق سه عامل نیاز است ۱-ماده اتشزا و قابل سوختن ۲-حرارت۳-اکسیژن که مثلث حریق را نامیده میشوند(کلیات بیمه-آیت کریمی).   بیمه نامه بین بیمه گذار (به عنوان کسی که محتملا جان و مالش در معرض زیان است)و بیمه گر (به عنوان جبران کننده خسارت و زیان احتمالی به بیمه گذاربر اساس مفاد توافقی بیمه نامه)صادر می شود طبق شرایطی از درجه اعتبار ساقط می شود مثلا جنگ، شورشهای داخلی و….- در نگرش سنتی امروزه کسب و کار ،فرایند خرید وفروش با”پول”رقم میخورد اما اکنون این نگرش کارایی خود را ازدست داده و “احترام” یا مشتری مداری به عنوان محور فعالیت سازمان ها و الزام بقای آنهامورد تاکید و توجه قرار گرفته است .به طئری که طی دهه ی گذشته ،در سایه رویکردهای جدید مدیریتی نقش واهمیت مشتری ،تصاعدی رشد کرده است.و دیگر حدی برای مشتری مداری وجود ندارد.(ماهنامه جهان گستر ۱۳۷۴:۶۱).

 

دانلود مقاله با لینک مستقیم

در صورت عدم امکان دانلود کلیک راست کرده و Save Target As  را انتخاب کنید.

About admin